Xanana “Funu Hahú Hosi Fronteira Terrestre-Kovalima no Bobonaru”

Kovalima-(Lafaek News)-Funu ba libertasaun da patria ne’e hahú husi Covalima no Bobonaro, dehan lider istóriku, Kay Rala Xanana Gumão iha semináriu ba komemorasaun masakre Setembru Negro iha Suai-Kovalima.

Lider Karizmátiku ne’e mos dehan baze de apoiu rahun tanba funu hahú husi Fronteira Norte.

“Inimigu mai ataka uluk iha Fronteira Kovalima ho Bobonaru, ita nia Komandante FALINTIL barak  mate tanba kilat musan, mate hamlaha  no balun mate husi ataka ho aviaun hatun ne’ebé bomba,” dehan Xanana

Tanba ne’e Xanana husu ba Juventude sira iha munisípiu Kovalima atu labele haluha Istória ne’ebé iha ona.

“Husu ita bo’ot sira, imi tenke hatene imi nia istória ida ne’e, imi nia avo feto no mane sira agora sei moris hela ne’e, tanba sira dudu malu hodi salva aan husi inimigu sira, ne’ebé atu ko’alia Istória Kovalima labele hahú de’it husi  Setembro Negro ne’e, maibe tenki ko’alia no hakerek mos istória funu Covalima ne’e hahú husi 1975 to’o mai setembro negro 1999”. Xanana hateten.

 

Kontribuitor   :  Janu Barros  Jornalista RCCT

Editor              : Chamot Nahac

Tinggalkan Balasan