Taur: Luta Hasoru Covid-19 Seidauk Remata

Lafaek News – Primeiru Ministru,Taur Matan Ruak hato’o desezuno kongratula ba servisu Sentru Integradu Jestaun Krije (SIJK) no ekipa liña frente ne’ebé durante hala’o servisu iha situasaun estadu emerjénsia, maibé Timor nia luta hasoru Covid-19 seidauk hotu.

Ruak afirma, sala situsaun funsiona iha momentu deklarasaun estadu emerjénsia, tanba ne’e aproveita oportunidade hato’o saudasoens no parabens ekipa sala situasaun nian ne’ebé halo servisu di’ak  tebes durante fulan tolu.

“Ha’u lori governu nia naran no ha’u nia naran no estadu timor sauda sira hotu ne’ebé hamriik iha sira nia kotuk hahú husi hamoos rai, kondutór no sira ne’ebé tau matan ba lojístika to’o iha professinais saúde ne’ebé hamrik iha oin,”  Priemeiru Ministru Taur Matan Ruak hatun lia ne’e liu husi konferénsia imprensa iha Sentru Konvensoens Dili, tersa (30/06).

Taur Matan Ruak, afirma nia parte sente orgullu ho SIJK nia servisu hodi rezulta rezultadu pozitivu durante fulan tolu nia laran, tan ne’e ema hamutuk 25 ne’ebé afeta virus koroña tenke evita an atu virus refere labele da’et tan ba inan-aman sira ho famílias sira.

“Ha’u orgullu loos sira nia servisu ne’ebé hatudu rezultadu di’ak loos, ema hotu ne’ebé hetan moras iha ita nia rai hamutuk 25, i evita atu moras ne’e labele da’et ba ita nia inan-aman no familia sira, mais ita lahetan ema mate,” tenik PM

Xefe governu ne’e relata,  konkuista ida ne’e la’os sala situasaun nian mesak, maibé  ema hotu, timor oan tomak, estadu timor, povu timor no parseiru internasionais sira no ajénsia organizasaun hotu-hotu, Nasoens Unidas nian, ema hotu hamutuk mak hetan konkuista ida ne’e, maske moras iha Timor laiha ona, maibé moras ne’e sei sirkula iha mundu aumenta makas no la’o haleu hela rai laran.

“Tanba ne’e ita nia luta seidauk hotu no seidauk to’o rohan, dalan atu parepara an diak liu atu evita prevene hatur no kumpri regras sira ne’ebé ministeriu saúde ho organizasaun saúde mundial fó katak uza maskra distansiamentu sosial no fase liaman, ijene pessoal ne’e importante los,” Nia esplika

Primeiru Ministru ne’e mós sujere  ba Ministra Saúde ne’ebé simu responsabilidade ida ne’e ba instituisaun no ajente sira hotu ne’ebé haleu ministeriu saúde atu prepara an nafatin hodi kordena ema sira konta mós governu tomak nia apoiu no sira hotu ne’ebé liu tiha iha sala situasaun iha esperiénsia sira hotu nia apoiu.

Nia afirma tan, maske sala situasaun mak taka maibé gabinete jestaun krije nafatin funsiona iha gabinte priemiru ministru atu servisu iha ne’eba atu halo akompanamentu evolusaun sistuasaun balun, karik iha nesesidade hodi apoiu makas ba ministeriu saúde atu hamutuk komabate moras ida ne’e.

“Ita laiha dalan seluk, ita nia esforsu sentral mak ita nia sidadaun sira, ita nia vida ita nia saúde no moris, tan ne’e aproveita hato’o agardesimentu ba jornalista hotuhotu ne’ebé kobertura durante iha sala situasaun no saúde no ba ema sira ne’ebé iha lina frente hodi fahe imoformasaun ba publiku tomak,” dehan PM

Jornalista          : Pedro de Almeida

Editora              : Nelya Barros

Tinggalkan Balasan