Samodok Tata Mate Adriano Iha Venilale  

Lafaek News-Samodok tata mate Adriano Amaral ho idade 75 iha área Luga-Gua, Aldeia Luli-Bau, Suku Uaioli, Postu Administrativu Venilale Munisípiu Baukau.

Tuir kronolójia ba kazu refere katak, iha Kuarta, horseik, maizumenus tuku-rua loraik, matebian Adriano sai ba to’os atu foti duut hodi han ba karau, maibé foin to’o iha to’os laran Samodok tata iha matebian nia liman sikun no ain hodi halo ran metan sai maka’as hodi rezulta Adriano mate iha fatin akontesementu.

Tuir informasaun ne’ebé ami hetan katak, matebian ba buka du’ut atu fó han ba nia karau, derepente samodok tata nia liman sikun no ain rua too katuas ne’e mate iha fatin refere,” informa xefe inventigasaun políisia eskuadra Venilale, ajente xefe, Manuel Do Rego, ba Lafaek News liuhosi viatelefone, Kinta, Oin.

Tuir dadus ne’ebé parte polísia rekolla iha terrenu nota katak, matebian Adriano sai hosi uma kuaze tuku-rua loraik, hafoin família hetan matebian nia isin mate iha fatin akontesimentu iha tuku-lima lorokraik.

Bainhira polísia eskuadra Venilale simu kontaktu hosi família matebian, parte polísia too kedan iha fatin akontesementu hodi halo aprosimasaun ba família matebian atu halo autopsia, maibé parte família rezeita halo autopsia tanba ho razaun hatudu Samodok mak tata duni matebian.

“Depois de akontesementu ami hamutuk ho matebian nia família to’o kedan iha fatin akontesementu hodi halo aprosimasaun ba família matebian, maibé família deside lakohi halo autopsia tanba evidénsia ne’ebé hatudu katak samodok mak tata duni. No família matebian mos la deskonfia ema mak oho tanba evidénsia ne’ebé hatudu klaru tiha ona, tenik nia.

Nia dehan, tanba família rezeita halo autopsia, nune’e parte polísia eskuadra Venilale entrega ona mate sin ba família hdi bele halo serimónia funebre tuir tradisaun matebian nian.

Enkuantu matebian Adriano husik hela fen kaben ho oan na’in-haat ne’ebé kompostu hosi feto na’in-tolu no mane nain-ida.

 

 

Jornalista    : Venanncio Belo

Editór              : Lino Aparicio

Tinggalkan Balasan