PM Taur Aprezenta OJE 2021 Ba PR Lú Olo

Lafaek News—Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak, kinta (15/10/2020), relata Orsamentu Jerál 2021 ho montante biilaun 1.895 millaun, ba prezidente Repúblika Francisco Guterres Lú Olo.

“Hau informa de’it ba Prezidente Republika iha asuntu rua ida mak parte siguransa iha ita nia nasaun ida mak orsamentu jeral do estado 2021 prazu ohin atu intrega ba parlamentu nasional” dehan primeiru ministru Genaral Taur Matan Ruak ba jornalista sira iha PR Ai-Tarak laran Quinta 15/10.

Taur dehan, OJE 2021 tuir prazu entrega ba parlamentu nasionál iha loron ohin (15/10/2020) tanba ne’e governu halo hela esforsu, see buat hotu di’ak loraik ne’e bele entrega ba parlamentu nasional

“Ba iha setór importante ita boot sira sei hatene bainhira iha debate orsamentu kona-ba alokasaun orsamentu, ita halo esforsu ba areas importantes sira hanesan Edukasaun, Saude, Agrikultura, Turizmu, Ekonómika Sosial Infrastrutura dezenvolvimentu nasional ita sei tau hamutuk orsamentu ne’e,” Taur dehan.

Taur temi Orsamentu Jerál Estadu ba 2021 nian ho total hamutuk billaun 1. 895. milhoes dolares amerikanu purtantu (juta rihun ida atus ualu sia nulu resin lima).

 

 

Jornalista   : Zeferino Barreto Gomes

Editora       : Nelya Barros

Tinggalkan Balasan