PATIFOR Komesa Forma Estrutura  Baze

Lafaek News—Partidu Timor Forte (PATIFOR), hahú halo estabelese estrutura baze iha suku Matata, postu Railaku, munisípiu Ermera, prepara ba kompete palku polítika iha eleisaun 2022.

Partidu Timor Forte (PATIFOR), nu’udar partidu polítika mosu iha tinan 2020 iha ne’ebé nakonu ho jerasaun rezisténsia no jerasaun foun ho intensaun hadia dezenvolvimentu no lori ekonomia hakbesik ba povu tomak.

“Hanesan partidu foun (PATIFOR) ami hetan oprtunidade ida ne’ebe ami bele too iha baze hodi estabelese estrutura ida kombinasaun suku ninia hamutuk nain hitu hodi hatutan tan ba iha aldeias sira, tan ne’e publiku sira mos hatene hela katak ami halao hela konsolidasaun iha baze,” konsellu nasional konsultativu, Virgílio Danilio Soares ba Lafaek News, iha  Villa-verde (08/08/2020).

Entretantu PATIFOR iha planu atu kobre munisipiu 12 no RAEOA hodi hametin no konsolida estrutura sira tomak atu bele kompete iha eleisaun tuir mai

“Da-daun ne’e ami hahú husi munisipiu Dili tan munisípiu Dili mak maioria numeru boot liu sira hotu mak ami ba munisipiu Baukau Vikeke, Manatutu Maliana no Kovalima no sei planu haleu teritoriu laran tomak,”

Nia salienta PATIFOR hahú estabelese estrutrutura sira iha munisipiu atu hodi servisu ba partidu atu bele kompete ho partido sira sira seluk maibe ba dadaun ne’e seidauk priense rekezitus ne’ebe iha ministeriu justisa nian tan ne’e ba dadaun ne’e buka hela meius atu kompleta hodi bele kompete .

“Ami ba da-daun ne’e sei koordena ho sira munipius atu fo tomada de posse ba estrutura iha munisipiu sira hodi aumenta hodi alarga tan tanba da-daun ne’e mos ami rekolha hela kartaun eleitoral atu kompleta rekezitus husi ministériu justisa nian tan ne’e ami sei esforsu ho kbiit tomak ne’ebé ami iha hodi hetan eleitór hamutuk 20 mil” tenik nia.

Jornalista      : Anselmo Monteiro

Editora          : Nelya Barros

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ,,

Tinggalkan Balasan