Komisaun A sei Halo Fiskalizazaun ba KAK Implementa Lei MPKK

Lafaek News—Prezidente Komisaun A, ne’ebé trata asuntu justisa no konstituisaun, Joaquim dos santos, informa komisaun A sei halo fiskalizasaun ba KAK kona-ba lei Medida Prevensnaun Kombate Korupsaun(MPKK)ne’ebé  sei tama vigor atu implementa iha marsu 2021.

Tuir nia, haree hela governu bele kria ona regulamentu ruma atu implementa lei ne’e ka lae, no mos iha orsamentu 2021 ne’e prevee ka lae kona-ba obrigasoens ne’ebé KAK husu  atu ezekuta lei MPKK ne’e, tanba Lei fó kompeténsia,  kona-ba  implementasaun ne’e proposta tenke mai husi KAK depois governu aprova sira ne’e  tuir kompeténsia ne’ebé lei autoriza

“Ita  sei fiskaliza ida-ne’e,   haree tok governu bele kria ona regulamentu ruma atu implementa ka lae, nomos iha orsamentu 2021 ne’e prevee ka lae kona-ba obrigações ne’ebé KAK husu  atu ezekuta lei MPKK  ne’e tanba Lei fó kompeténsia, tanba kona-ba  implementasaun ne’e propostatenke mai husi KAK depois governu aprova sira ne’e  tuir kompeténsia ne’ebé lei fó,”dehan Prezidente Komisaun A Joaquim dos santos’Borluli, 14/10.

Enkuantu deputadu ne’e afirma, Lei Medida Prevensaun kombate Korupsaun ne’e  kuandu em vigor hotu-hotu tenke deklara rikusoin hahú Finansa publika no xefe departamentu, xefe divizaun sira ba to’o  prezidente Repúblika hotu-hotu tenke deklara sira nia rikusoin se la deklara ne’e perde,

Iha fatin hanesan, Komisariu KAK, Sergio Hornai, hatete, kona-ba implementasaun lei ne’e dahuluk autoridade kompetente tenke koñese ho didiak, katak tenke intera didi’ak kona-ba lei ne’e nia kompriende kona-ba lei ne’e fasil ba nia atu halo sasan no nia atu transmite, sekarik ema ne’e rasik seidauk kuñese entaun ne’e difisíl atu nia halo transmisaun informasaun ne’e ba iha públiku, entaun presiza iha tempu badak iha formasaun.

“Agora ninia implementasaun ne’e kestaun operasionál aban bainrua ita presiza iha ekipa ida halo avaliasaun liu husi governu, hafoin ita bele haree took ninia avansu rezultadu saida mak hetan ida ne’ebé mak falta ida ne’ebé mak presiza ita halo komplementalidade,”tenik Segio Hornai.

 Enkuantu projeitu Lei medida prevensaun kombate korupsaun (MPKK), hetan aprovasaun iha parlamentu nasionál ho unanimidade iha loron 20 jullu 2020 ho artigu hamutuk 117,

Jornalista : Egidio  Nono

Editora      : Nelya Barros

Tinggalkan Balasan