Instituisaun F-FDTL Promove Diviza ba Komandante Na’in Ualu

Lafaek News-Instituisaun FALINTIL-Forsa Defeza Timor Leste (F-FDTL) promove diviza ba komandante Ofisiál Superiór na’in ualu (8) ne’ebé mak kontribui no dezenvolve Instuisaun F-FDTL. 

Komandante Superiór F-FDTL ne’ebé mak promove hanesan, Tenente Koronel Infantria, Marcelino Ximenes promove ba Koronel, Tenente Koronel  infantaria, Cesário Salustiano Marçal promove ba Koronel, Tenente Koronel Infantaria Domingos da Camara promove ba Koronel Infantaria Antánia da Silva promove ba Koronel.

Nune’e mós promove ofisiál superiór na’in haat (4) mak hanesan Majór Infantaria, Guido de Oliveira promove ba Tenente, Kapitaun Tenente Mariña, João de Fátima promove ba Kapitaun Mar Guerra Majór Infantaria, Mário Baptista promove ba Tenente Koronel no Majór Infantaria, Hélder da Costa promove ba Tenente Koronel, iha aniversáriu FALINTIL transforma ba F-FDTL ba dala XIX, Ohin, Domingu (02/02/2020) iha Kuartél Jenerál F-FDTL Fatuhada, Díli 

Hosi promosasun ne’e Komandante Supremu, Franciso Guterres ‘Lú Olo’ akompaña hosi Eis Prezidente Rejiaun Administrativa Espesiál Oe-Cusse Ambeno (RAEOA) Marí Alkatiri no Xefe Estadu Maiór Jenerál FALINTIL-FDTL, Majór Jenerál Lere Anan Timur.

Xefe Estadu Maiór Jenerál FALINTIL-Forsa Defeza Timor Leste (F-FDTL), Majór Jenerál Lere Anan Timur, hatete promosaun diviza ne’e hala’o iha komemorasaun loron FALINTIL nian ba dala XIX ne’ebé ho teme “Saran A’an Tomak Ba Rai no Soberania Nasaun”

Tanba, promosaun hala’o nu’udar rekoñese va dedikasaun ba servisu ne’ebé militár  ida-idak tenke hatene dia-diak hanesan konfiansa atu dezempeña funsaun ho responsavel.

Tán ne’e mak husu ba jerasaun foun sira atu banati tuir ezemplu FALINTIL sira ne’ebé mak uluk sakrífika sira nia aan hodi ohin loron, hotu-hotu kontinua hatutan no dezenvolve di’ak liutan.

 

Jornalísta : Egidio Nono

Editór        : Manico Ximenes

 

Tinggalkan Balasan