FC-Beadere Sai Manan Nain ba Primeiru Taxa Bemanas Marobo

Bobonaru-Lafaek News-Fc Beadere konsege halakon nia adversáriu Fc Aisabe ho skor (4-3), hodi marka nafatin istória nu’udar primeiru lugar iha Primeiru taxa Bemanas Marobo.

Prezidente komisaun organizadora ba jogu Octaviano Maia da Conceição hateten, atividade ida ne’e planu iha 2019 husi unidade estudante no juventude  Marobo (UNESJMAR) atu realiza iha marsu maibe la konsege realiza tanba covid-19, entaun adia fila fali iha 16 agustu 2020 to’o ohin loron 31 outubru finaliza iha Marobo aleinde ne’e mós selebra ho loron matebian.

“Ohin loron hanesan valor bo’ot ida ba ita, tanba bele alkansa ita nia ita nia mehi ne’ebé durante ne’e ita mehi hela, maske hasoru dezafius maibe konsege rona malu hodi ultrapasa objetivu ne’ebé dadaun ne’e ita atinji” dehan Octavio ba Lafaek News iha suku Soilesu Bobonaro, hafoin entrega prémiu ba klubu manan nain sira.

Nia hatutan orsamentu ne’ebé ezekuta atividade ne’e ho totál $713 kontribuisaun husi Marobo oan sira tantu funsionariu publiku, emprezáriu, traballador Korea no Australia nomós estudante sira nune’e mós aumenta tan osan husi kartu mean ho kartu kinur durante hahu jogu to’o remata.

“Osan ne’ebé iha ami sosa premio ba manan nain husi klubu sira, primeiru lugar ami oferese Piala ida ho osan $80 dollar, segundu lugar $60 dollar, terseiru lugar $40 dollar, kuartu lugar $20 dollar, no top score $10 dollar. Nune’e mós ami fo prémiu ba labarik sira ne’ebé ohin loron tuir kompetisaun kadi kakutak, diskursu públiku, halai karon no tata berlindus” dehan Octaviano.

Iha tempu hanesan deputada Marobo oan Maria Barreto apresia tebes ba Unidade Estudante no Juventude Marobo (UNESJMAR), tanba ho osan $713 bele realiza atividade ne’e hodi kesi metin komunidade Marobo ne’ebé kompostu suku tolu nia domin no unidade no halo rame husi sidade mai to’o inan aman iha knua ida ne’e.

“Ho atividade ne’e lori joven sira sai husi problema, lori ita haksolok iha jogu ne’e ita haklalak, kontente no ita ne’ebé iha problema pesoál kaer liman mai ita dame iha Marobo no problema hotu iha Marobo” dehan Deputada Maria Barreto.

 

Jornalista    : Juvita dos Santos

Editora        : Nelya Barros

Tinggalkan Balasan