Estudantes Nain 159 Iha Estranjeiru Sei Fila Mai Timor

Lafaek News—Ministru Ensinu Superior Siénsia no Kultura (MESSK), Longuinho dos Santos, informa estudante Atus ida lima-nulu sia (159) ne’ebè mak identifikadu ona durante hala’o  estudu iha Rai liur sei fila mai Timor.

“Husi Ministeriu identifika estudante total hamutuk atus ida lima-nulu resin sia (59) ne’e husi Ministeriu Ensinu Superior Siènsia no Kultura (MESSK) nian, ne’e la inklui  sidadaun Timor sira ne’ebè MNEK nian, ita haree barak liu mak husi Filipina, estudante hamutuk ualu nulu resin ualu (88), Portugal nain sia (9), Xina (28), Brazil, Malasia no Macau, dehan MESSK Longuinhos dos Santos, ba jornalista sira hafoin remata reuniaun KM Iha Palasiu Governu,kuarta (16/09/20).

Governante ne’e hatutan Seidauk iha serteza atu estudante sira ne’e mai, tanbá sei haree hela kestaun teknika sira konaba  bilete no mòs  aviaun, entaun ho asuntu ida ne’e Ministeriu  sei hamutuk ho MNEK atu haree konaba aviaun no Ministeriu  Finansas  atu haree konaba orsamentu ne’ebè mak  atu hola bilete ba estudante sira inklui mòs sidadaun Timor oan sira ne’ebé mak atu fila mai Timor.

 

 

Jornalista            : João da Costa Soares.

Editora                 : Nelya Barros

 

Tinggalkan Balasan